ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ

ข้อมูลสารสนเทศ

   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี
   รายงานผลโครงการดำเนินงาน
 รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
 ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
 ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน
 แบบประเมินพนักงานจ้าง
 แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
 แบบบรรยายลักษณะงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบสารสนเทศ

  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) http://www.gprocurement.go.th/
  ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน http://e-plan.dla.go.th
  ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ http://ereport.dla.go.th
ระบบเบี้ยยังชีพ http://welfare.dla.go.th/
ระบบการศึกษาท้องถิ่น http://sis.dla.go.th
ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท. http://ccis.dla.go.th
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิก อปท. http://ele.dla.go.th
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น http://laas.go.th
ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ http://lhr.dla.go.th/
ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. http://waste.dla.go.th/
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น http://info.dla.go.th